ALAN I BARBARA PIZ-DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

If you have trouble downloading Govor tela knjiga pdf hosted on Title: Definitivni vodič kroz govor tela-Alan Piz i Barbara Pi, Author: Srid. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO. Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download > DOWNLOAD. d77fe87ee0 Direktno iskustvo Alan i Barbara Piz.

Author: Taukree Kazraramar
Country: Iraq
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 24 September 2010
Pages: 319
PDF File Size: 1.61 Mb
ePub File Size: 10.82 Mb
ISBN: 260-4-45731-176-6
Downloads: 49769
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dalkis

Mukarac ije ime ili prezime poinje slovom “S” trenutno ima veliki uticaj u vasem ivotu; sledeeg mese-ca kontaktirae vas ena roena u novembru i izneti uzbu-dljivu ponudu. Budui da je osmeh tako razoruavajui gest, veina ljudi pogre-nopretpostavljada jeomiljen meulaovima. Analizirajtc svoj sopstveni pristup rukovanju i uoite da li kreete levom ili dcsnom nogom kad pruate ruku da se rukuje-te. Zena koja barbar da sakrije neto poku-avae da izbegne razgovor na tu temu ili e da pria o kojeemu to nema nikakve veze s tim, bavei se u isto piz-dffinitivni raznim dru-gim aktivnostima.

Kako govor tela otkriva emocije i misliGovor tela je spoljni odraz emocionalnog stanja neke piz-dfinitivni. Iskljuite ton i pokuajte da posmatranjem slike shvatite o emu je re. Ne samo da smo je znatno dopunili, ve smo ubacili i istraivanja iz 10novih naunih disciplina, kao to su evolutivna biologija i evolutivna psihologija, kao i tehnologija poput MRI magnetne rezonancekoja pokazu-je ta se deava unutar mozga.

Na primer, ako druga osoba ima status jednak vaem, mogla bi da se odupre zahtevu izreenom uz dlan nanie, iako bi vam vrlo verovatno izala u susret da ste upotrebili poloaj dlan navise. Oseajui se glupo s rukom koja tako visi u vazduhu, mukarac je oiz-definitivni, nadajui se da je ona nije primetila, meutim, ona upravo tada posee za njegovom rukom i takoe ostaje s rukom koja landara piz-dedinitivni prazno.

Bu stoji obema no-gama vrsto na zemlji, koristei dranje s lea da bi kontrolisao Blera.

To je zato to se sposobnost da nasmejemo dru-ge smatra dominantnom osobinom, a ene preferiraju domi-nantne mukarce, dok mukarci preferiraju podreene ene.

Razlike iz-meu ta tri poloaja ilustrovane su sledeim primerom: Na primer, francuski pred-sednik Sirak, bivi ameriki predsednik Ronald Regan i australij-ski premijer Bob Hok otkrivaju nam pokretima ruku koliku veli-inu imaju pojedini problemi u njihovom umu.

  FRANZ KAFKA METAMORFOZA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Zena-ma je pitanje moi i kontrole generalno manje vano, to je vero-vatno i razlog to je svega jedna treina njih pokuala ritualgornje ruf e.

Evo prie kojom emo da demonstriramo poentu: DvorunikOvaj korporativni favorit irom sveta, praen je direktnim po-gledom, neposrednim i ohrabrujuim osmehom i samopou-zdanim glasnim izgovaranjem imena osobe s kojom se rukuje-mo, a neretko i iskrenim interesovanjem za njeno trenutno zdravstveno stanje.

Ali ako taj poloaj zauzmete bez nekog posebnog razloga, poee da vas ob-uzima neodredeni oseaj da ste ugroeni. Kad p0 stanu agresivni, ljudi ine upravo isto, sputanjem ili isturanjem donje usne, jer njena glavna funkcija jeste pokrivanje donjeg re, da zuba.

Jednostavnosti radi, i tamo gde nije drugaije naglaeno, su-bjekat “osoba” upotreba mukog ili enskog roda u reenici od-nosi se podjednako na oba pola. Procenio je da prosena oso-ba izgovara rei tokom ukupno deset do dvanaest minuta u toku dana, a da prosena reenica traje svega oko 2,5 sekundi. U oba sluaja, osmesi se koriste kao gestovi pot-injavanja.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Cin fizike povezanosti kao da otupljuje nau resenost da se sklonimo. Ako uhvatite sebe da se mrtite, ponite da praktikujete stavljanjc ruke na ii dok priate, kako biste se odvikli od toga. Na koji nain je humor lekovitSmeh podstie u organizmu luenje prirodnih sredstava protiv bolova i pojaivaa dobrog raspoloenja poznatih kao endorfini. Alah za prsteStopa kredibiliteta: Sluaoci koji su sluali govornike koji su primenjivali ovaj gest opisali su ih kao “obazrive”, “ciljno orijentisane” i “usredsreene”.

Jesmo li vam dobro “pogodili”? Do-kazao je da namerno proizvedeno osmehivanje i smeh pokree modanu aktivnost u pravcu spontane sree. Sem ukoliko posedujete uroenu sposobnost ili ste na-uili da itate govor tela, po svoj prilici i vi proputate veinu toga. Traite podudarnostIstraivanja pokazuju da neverbalni signali imaju oko pet puta vei uticaj od verbalnog kanala, te da se dve nepodudarne osobe -pogotovo ako su ene oslanjaju na neverbalnu poruku i u pot-punosti zanemaruju verbalni sadraj.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

DvorunikOvakvo rukovanje poveava koliinu fizikog kontakta koji daje inicijator rukovanja i daje mu kontrolu nad drugom oso-bom, tako to ograniava njenu desnu ruku, Ponekad se naziva “politiarskim rukovanjem”. Ovo se vrlo lepo mo-e uoiti u rukovanju izmeu Dona F.

Bez obzira na kulturu, rei i pokreti javljaju se zajedno s ta-kvom predvidljivou da je Berdvistel prvi izneo tvrdnju da bi do-bro uvebana osoba trebalo da, samo sluajui njen glas, bude u stanju da kae koje pokrete pravi neka osoba. Poglavlje koje sledi, o tehnikama rukovanja, istraie razloge koji stoje iza ovog uverenja. Ukljuujui ton svakih barbaraa minuta, moi ete da proverite koliko su tana vaa neverbalna tumaenja i, nee proi dugo a vi ete biti kadri da odgledate ceo program bez tona i pri tom razu-mete ta se deava, ba kao to je sluaj s gluvim osobama.

  I SEGRETI DI LONDRA CORRADO AUGIAS PDF

Zato se lako deava da pogreno protumaimo21Kad neko ima slabaan ili mlak stisak ruke pogotovo muskarac – postoji velika verovatnoa da e biti optuen da ima slab karak-ter. Uoavanje skupova gestova i ne podudarnosti verbalnogka-nala i kanala govora tela predstavlja klju za precizno tumaenje stavova kroz govor tela. Evo samo nekoliko fraza koje upotrebljavamo: Ali ako pizd-efinitivni boluje od artritisa ake, njegov stisak ruke e takoe biti mlak, kako bi izbegao bol koji bi mu naneo snaan stisak.

Kad mukarac ogvor, njegov govor tela je oigledan. Zato bi smeh trebalo shvatati ozbiljno54Istraivanja pokazuju da ljudi koji se smeju ili osmehuju, aki piz-definitivmi kad nisu preterano sreni, stvaraju u “srenoj zoni” leve moda-ne hemisfere pravu navalu elektrine aktivnosti.

Iskusni govornici znaju da ovajgest znai da je potrebno neto ime e efikasno “probiti led”, kakobi njihova publika zauzela prijemiviji poloaj koji e da promeni njihov stav iz negativnog u pozitivan.

Prodavce ue da, ako iniciraju rukovanje s klijentom kod koga su banuli nena-javljeni ili nepozvani, to moe da proizvede negativan rezultat, jer kupac moda ne misli da su dobrodoli i osea se primoran na rukovanje. Drugo, leva ruka inicijatora zadire u lini prostor primaoca. Dlanovima ste joj neverbalno dali do znanja da biste voleli da bu-de otvorena i iskrena, zato to ste i vi takvi.

Evolucija je mukim rukama omoguila da pro-izvedu pritisak od oko 45 kg, za postupke kao to su kidanje, hva-tanje, noenje, bacanje i udaranje. Dvorunik je poput minijaturnog zagrljaja i prihvadjiv je samo u okolnostima kad bi u obzir doao i zagrljaj.

Author: admin